fredag den 1. november 2013

Aldrig om søndagen

Præsten hol­der fri­dag
O dyb af bi­skop­pe­lig rig­dom og vis­dom og kund­skab! Hvor uransa­ge­li­ge er ik­ke de­res ide­er, og hvor forun­der­li­ge ik­ke de­res ind­fald? For hvem ken­der de­res tan­ker, el­ler hvem er de­res rådgi­ve­re? Hvem har no­gen­sin­de gi­vet dem en tan­ke, som an­dre ik­ke har tænkt (og op­gi­vet) før? For fra dem og ved dem og til dem kom­mer alt til de­bat. (Frit ef­ter Rom 11, 33-35)

Og sid­ste nye de­ba­tem­ne er, at fle­re af lan­dets bi­skop­per ifølge Jyl­lands-Po­sten vil flyt­te søndags­gud­stje­ne­ste­ne til an­dre uge­da­ge for at til­pas­se sig det mo­der­ne fa­mi­li­e­liv. Det er nu ik­ke no­get helt nyt, at man hel­le­re vil no­get an­det om sønda­gen end at gå i kir­ke...