fredag den 1. november 2013

Aldrig om søndagen

Præsten hol­der fri­dag
O dyb af bi­skop­pe­lig rig­dom og vis­dom og kund­skab! Hvor uransa­ge­li­ge er ik­ke de­res ide­er, og hvor forun­der­li­ge ik­ke de­res ind­fald? For hvem ken­der de­res tan­ker, el­ler hvem er de­res rådgi­ve­re? Hvem har no­gen­sin­de gi­vet dem en tan­ke, som an­dre ik­ke har tænkt (og op­gi­vet) før? For fra dem og ved dem og til dem kom­mer alt til de­bat. (Frit ef­ter Rom 11, 33-35)

Og sid­ste nye de­ba­tem­ne er, at fle­re af lan­dets bi­skop­per ifølge Jyl­lands-Po­sten vil flyt­te søndags­gud­stje­ne­ste­ne til an­dre uge­da­ge for at til­pas­se sig det mo­der­ne fa­mi­li­e­liv. Det er nu ik­ke no­get helt nyt, at man hel­le­re vil no­get an­det om sønda­gen end at gå i kir­ke...Ja, du må kom’ i kirk’ om man­da’n, om man­da’n,
om man­da’n så tit du ba­re vil,
og du må kom’ i kirk’ om tirs­da’n, om tirs­da’n,
om ons­da’n, den er som skabt der­til.
Og du må kom’ i kirk’ om tors­da’n, om fre­da’n
om lørda’n, den da’, du bedst ka’ li’.
Men al­drig kom’ i kirk’ om sønda’n, om sønda’n, om sønda’n,
om sønda’n har jeg fri.
Kom når du vil, kom og vær min gæst,
du ska’ kun si’ til, når det pas­ser bedst.

Bank ba­re på, når du går for­bi,
blot du vil forstå, søndag har jeg fri.
Ja du må kom’ i kirk’ en kold da’, en varm da’,
en våd da’, som det ka’ pas­se dig,
og du må kom’ i kirk’ en skøn da’, en køn da’, en grøn da’,
og jeg si’r ik­ke nej.
Og du må kom’ i kirk’ en rå da’, en grå da’, en blå da’;
den da’ du bedst ka’ li’.
Men al­drig kom’ i kirk’ om sønda’n, om sønda’n, om sønda’n
om sønda’n har jeg fri.

San­gen er fra fil­men “Al­drig om sønda­gen” fra 1961, sun­get på græsk af Me­li­na Mercouri, lan­ce­ret på dansk af Gret­he Ing­mann, re­ak­tu­a­li­se­ret af dan­ske bi­skop­per.

Se­ne­re om sam­me sag
I Jyl­lands-Po­stens le­der d. 3. novem­ber om­ta­les op­gi­vel­sen af søndags­gud­stje­ne­ster­ne m.m. med over­skrif­ten Pa­nik før kir­ke­tid. Og Edith Thin­gs­trup skri­ver, at Kir­ken bør lære af Co­ca-Co­la og ik­ke la­ve om på et godt brand og pro­dukt.