onsdag den 30. oktober 2013

Statsfinansieret rockeruddannelse

Kon­tra­Fak­ten
30. ok­to­ber 2013

Det har vakt stor opmærk­som­hed i kir­ke­li­ge kred­se, at en ano­nym provin­spræst er gået i me­di­er­ne og har fo­re­slået en stats­fi­nan­si­e­ret ro­ck­er­ud­dan­nel­se. Vi har besøgt præsten i hans smuk­ke præstegård, som lig­ger ved si­den af en ka­rak­te­ri­stisk, stor lands­by­kir­ke, som står ty­de­ligt i land­ska­bet.

Hvad går he­le ide­en ud på?

Jo, altså, vi har i fol­kekir­ken i de se­ne­re år ik­ke in­ter­es­se­ret os så me­get for al­min­de­li­ge men­ne­sker og de­res pro­ble­mer, du ved, alt det der med synd og frel­se og sådan no­get. Der­i­mod har vi gjort me­get ud af for­skel­li­ge mar­gi­na­li­se­re­de grup­per. Vi til­by­der fx en prøve­ord­ning med bryl­lup uden kir­ke­byg­ning til ude­men­ne­sker og na­turi­ster, og vi er også i gang med at at un­dersøge mu­lig­he­der­ne for dåb i det fri, og det er end­nu me­re in­ter­es­sant, for­di regn­vejr un­der ce­re­mo­ni­en ik­ke behøver at bli­ve be­trag­tet som en ulem­pe, men som en re­k­vi­sit di­rek­te fra høje­ste sted.

Men dit for­slag da? Hvad går dit for­slag ud på, og hvad er det nye i det?

In­den jeg kan re­degøre for mit eget for­slag, må jeg for en god or­dens skyld li­ge færdiggøre den kir­ke­li­ge og po­li­ti­ske ud­vik­ling, der le­der hen til det. Det er na­tur­lig­vis den nye ide om en stats­fi­nan­si­e­ret imam­ud­dan­nel­se og de po­si­ti­ve re­ak­tio­ner, der har fået mig til at tænke på, om man ik­ke også skul­le forsøge at la­de træer­ne vok­se ind i him­len på et an­det område.

Ja, og det er?

Jo, jeg tænk­te mar­gi­na­li­se­re­de grup­per. Jeg tænk­te grup­per, som er i strid med hin­an­den. Jeg tænk­te grup­per, som helt er i mod­strid med det, som kri­sten­dom hand­ler om. Jeg me­ner, skal vi ik­ke også gøre no­get for dem? - Det er ro­ck­er­ne, jeg tænker på. Det er men­ne­sker, som sid­der mar­gi­na­li­se­re­de i hu­se med pla­der for døre og vin­du­er, ud­sat­te og tru­e­de. Og de er rin­ge­ag­te­de af de­res na­bo­er.

Hvad skal man så gøre for den­ne grup­pe?

Man skal kom­me dem i møde både i ånde­lig for­stand og rent prak­tisk. Kan man ik­ke gå di­rek­te ind ad døren hos dem, må man star­te med at bry­de ta­get ned for at ska­be kon­takt, sådan som vi ken­der det fra Mar­ku­se­van­ge­li­et det 2. ka­pi­tel.

Ta­get?

Ja, al­le ved jo, at der ik­ke er højt til lof­tet i ro­ck­er­miljøet. Det er ik­ke de sto­re tan­ker, der bli­ver plads til, når de an­dre ro­ck­e­re dun­ker en i nødden, el­ler når po­li­ti og især skat­tevæsen stres­ser en på det skam­me­li­ge. Der skal sim­pelt­hen være høje­re til lof­tet i ro­ck­er­ver­de­nen, og det opnår vi med op­lys­ning og ud­dan­nel­se.

Ud­dan­nel­se til ro­ck­e­re?

Ja, net­op. Jeg fo­re­slår gan­ske en­kelt, at man fra sam­fun­dets si­de op­ret­ter en uni­ver­sits­ud­dan­nel­se for ro­ck­e­re. En cand.ro­ck.-ud­dan­nel­se. Og ud­dan­nel­sen skal være for al­le slags ro­ck­e­re. Både Hells An­gels og Ban­di­tos, for­skel­li­ge ud­by­der­grup­per, de nye hol­land­ske Sa­turd­a­rah-ro­ck­e­re, ind­van­drer­ban­der osv. osv.

Tror du ik­ke, at det vil gi­ve kon­flik­ter, at de skal ud­dan­nes sam­men?

Nej, når ba­re man i ud­dan­nel­sen ta­ger hen­syn til, at det i grun­den er det sam­me magt- og volds­sprog, de al­le­sam­men be­nyt­ter sig af, så skal det nok gå. At ha­ve Ma­chi­a­vel­li på pensum­met er jo re­le­vant for he­le ban­den. Ja, og ik­ke ba­re de etab­le­re­de ban­der skal ha­ve lov til at være med. Der skal også være plads til slapsvan­se og wan­na­be­es, til svag­pis­se­re og kyl­lin­ger. Det kan ik­ke pas­se, at man i 2013 sta­dig skal fin­de sig i, at folk pres­ser en be­stemt stærk­mand-nor­ma­ti­vi­tet ned over he­le miljøet.

Er du ik­ke ban­ge for, at du kan bli­ve kri­ti­se­ret for dit for­slag? Er det ro­ck­er­ne, som du er ban­ge for, når du ønsker at op­træde ano­nymt? 

Præsten, som un­der he­le in­ter­vie­vet af hen­syn til sin ano­ny­mi­tet har sid­det med sol­bril­ler på og med ryg­gen til Kon­tra­Fak­tens fo­to­graf, lægger nak­ken i al­vor­li­ge fol­der, in­den han sva­rer:

Nej, da. Ro­ck­er­ne er jeg slet ik­ke ban­ge for. Jeg er jo en mand på den go­de si­de af de 100 kg og er med i bro­der­ska­bet af sto­re dren­ge. Min fri­su­re er der hel­ler ik­ke no­get i vej­en med, og med lidt ana­bol­ske ste­roi­der un­der ve­sten og nog­le “tus­ser” på hu­den vil­le jeg sag­tens kun­ne gå for selv at være ro­ck­er.

Nej, det er mi­ne kol­le­ger, som jeg fryg­ter. Jeg er sim­pelt­hen ban­ge for, at nog­le af dem vil slå 7 kors for sig og an­kla­ge mig for med mit for­slag og mit en­ga­ge­ment at bry­de præsteløftet.

Ja, de har jo påstået, at du støtt­ter ro­ck­er­miljøet med dit for­slag og såle­des er med til at ud­bre­de og ik­ke bekæmpe lærdom­me, som stri­der mod fol­kekir­kens tros­be­ken­del­se. Hvad si­ger du til det?

Til det har jeg kun en kom­men­tar: “Jeg ved, hvor de bor!”