fredag den 1. november 2013

Aldrig om søndagen

Præsten hol­der fri­dag
O dyb af bi­skop­pe­lig rig­dom og vis­dom og kund­skab! Hvor uransa­ge­li­ge er ik­ke de­res ide­er, og hvor forun­der­li­ge ik­ke de­res ind­fald? For hvem ken­der de­res tan­ker, el­ler hvem er de­res rådgi­ve­re? Hvem har no­gen­sin­de gi­vet dem en tan­ke, som an­dre ik­ke har tænkt (og op­gi­vet) før? For fra dem og ved dem og til dem kom­mer alt til de­bat. (Frit ef­ter Rom 11, 33-35)

Og sid­ste nye de­ba­tem­ne er, at fle­re af lan­dets bi­skop­per ifølge Jyl­lands-Po­sten vil flyt­te søndags­gud­stje­ne­ste­ne til an­dre uge­da­ge for at til­pas­se sig det mo­der­ne fa­mi­li­e­liv. Det er nu ik­ke no­get helt nyt, at man hel­le­re vil no­get an­det om sønda­gen end at gå i kir­ke...

onsdag den 30. oktober 2013

Statsfinansieret rockeruddannelse

Kon­tra­Fak­ten
30. ok­to­ber 2013

Det har vakt stor opmærk­som­hed i kir­ke­li­ge kred­se, at en ano­nym provin­spræst er gået i me­di­er­ne og har fo­re­slået en stats­fi­nan­si­e­ret ro­ck­er­ud­dan­nel­se. Vi har besøgt præsten i hans smuk­ke præstegård, som lig­ger ved si­den af en ka­rak­te­ri­stisk, stor lands­by­kir­ke, som står ty­de­ligt i land­ska­bet.

tirsdag den 1. oktober 2013

Tillykke med fødselsdagen?

Rokokoposten har også skrevet om debatten i forbindelse med jubilæet: Hærværk er lidt ok...
I dag er det 40 år siden, at loven om fri abort blev indført. Og det er naturligvis emnet for dagens leder i Kristeligt Dagblad. Her anerkender Niels Bjerager loven, uden direkte at sige god for den, samtidig med, at han også problematiser dens følgevirkninger under titlen “Fri abort skabte nye dilemmaer”(kun abonnenter):
“Indførelsen af fri abort i dag for 40 år siden havde blandt andet til formål at afkriminalisere de mange aborter, der med fare for kvindens liv blev foretaget hos kvaksalvere og på udenlandske klinikker. Men lovgivningen kan aldrig blive en etisk blåstempling af fri abort. Af samme grund skal der ikke føres kamp mod lovgivningen, men derimod mod den abortkultur og den abortpraksis, der hersker.”

mandag den 30. september 2013

“Ateist og fan af folkekirken”

I et læserbrev i Jyllands-Posten skriver den studerende Thomas Schumann under ovenstående titel bl.a.:

Det er kendetegnende for enhver religion, at den må opdele verden i “os og dem”. Alle tilhængere af en bestemt religion må mene, at lige præcis deres har de rigtige svar på tilværelsens spørgsmål. “De andre”, derimod, kan måske have fat i noget, men ultimativt er de på det gale spor.
    I den kontekst gør folkekirken noget helt fantastisk. Eftersom det er folkets kirke, bliver den tvunget til rummelighed. Den afhænger af folkets støtte, og derfor må den overtage folkets holdninger.

torsdag den 27. juni 2013

Fluernes herre

Torden over folkekirken
Som et lyn fra en klar himmel kom forleden et lovforslag fra Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen. Det drejede sig om, at biskopper i folkekirken fremover skulle ansættes i en periode på højest 10 år, inden de atter skulle degraderes eller pensioneres.

tirsdag den 30. april 2013

Tillykke med valget!

Haderslev Stift har fået ny biskop, idet Marianne Christiansen fik flest stemmer.

De mange, som stemte på Marianne, vidste vel hvorfor. Marianne var selv mindre sikker, da hun ved et debatmøde i Vojens Sognegård blev spurgt:
”Og hvorfor er det, at vi skal tage lige dig og ikke de andre, der stiller op nu her?”
Efter meget lang betænkningstid lød svaret:

torsdag den 28. marts 2013

Alligevel

Countrysangerinden Martina McBride fik for nogle et år siden et top-hit med sangen ”Anyway”, som hun selv var med til at skrive. Inspirationen fandt Martina hos forfatteren Kent M. Keith i hans Paradoksale Bud. Her er sangen i min danske oversættelse:
Du kan bruge hele dit liv på bygge
noget ud af intet stykke for stykke
Alt kan gå tabt i storm eller ved uheld
Byg alligevel

onsdag den 20. marts 2013

Anyway


God is great, but sometimes life ain’t good When I pray it doesn’t always turn out like I think it should But I do it anyway I do it anyway